Prejsť na obsah

Informácie o spracovaní osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)), Vám týmto oznamujeme nasledovné:

SPRÁVCA ÚDAJOV

V súvislosti s investičnými službami, ktoré Vám poskytujeme z\za pre ďalšie účely uvedené nižšie v bode 3 je správcom Vašich osobných údajov WOOD & Company, investičný fond s premenlivým základným imaním, a.s. so sídlom v Prahe, námestie Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, ktorý je v tomto dokumente ďalej označovaný ako „my“ alebo „WOOD & Company“. Kontaktné údaje nájdete na našich webových stránkach https://wood-re.com/contact/

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

WOOD & Company môže spracovať nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:

 • Identifikačné údaje: krstné meno/mená, priezvisko, postavenie (vrátane informácií o akomkoľvek politickom postavení), obchodné meno a IP adresu.
 • Kontaktné údaje: sídlo, telefónne číslo, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu.
 • Údaje súvisiace s Vašimi zvyklosťami a preferenciami: údaje súvisiace s Vašimi záujmami o naše produkty a služby a ich využívanie v súvislosti s finančnými údajmi a údajmi o transakciách.
 • Údaje z našej vzájomnej komunikácie: údaje získané prostredníctvom našich webových stránok, našich aplikácií, našich sociálnych médií, rokovaní, telefónnych hovorov, chatov, e-mailov a rozhovorov („osobné údaje“).

ÚČEL A PRÁVNE DÔVODY NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

WOOD & Company môže Vaše osobné údaje spracovávať za nasledovným účelom:

 • plnenie zmlúv;
 • komunikácie a prijatia opatrení pred uzatvorením zmluvy;
 • evidencie transakcií plynúcich zo zmlúv a prieskumov;
 • marketingové aktivity v súvislosti so službami poskytovanými WOOD & Company, predovšetkým pre ponuku produktov alebo služieb, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám;
 • prijímanie, kontrolovanie a odpovedanie na Vaše sťažnosti týkajúce sa aktivít spoločnosti WOOD & Company;
 • plnenie povinností uložených prevádzkovateľovi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • zdieľanie vašich osobných údajov v rámci spoločnosti WOOD & Company na interné administratívne účely v súlade so zásadou nevyhnutných znalostí, čo nám umožní primerane reagovať na Vaše požiadavky a vyhnúť sa zbytočným administratívnym duplikáciám.

Vaše osobné údaje budú spracované na základe článku 6 ods. 1, položka a), položka b), položka c) a/alebo f) GDPR. Za naše oprávnené záujmy v zmysle článku 6 ods. 1, bod f) GDPR považujeme priamy marketing a nevyhnuté zdieľanie osobných údajov v rámci skupiny WOOD & Company.

Nebudeme spracovávať údaje na účely, ktoré nie sú v súlade s vyššie popísanými cieľmi, iba ak by ich spracovávanie

vyžadovali právne predpisy alebo by WOOD & Company bola Vami oprávnená ich spracovávať.

OSLOVENIE CEZ KONTAKTNÝ FORMULÁR

V prípade, že poskytnete svoje identifikačné (meno) a kontaktné údaje (e-mail, telefón) do kontaktného formulára na našich stránkach, spracujeme tieto údaje na základe článku 6 ods. b), keďže ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy; inými slovami – na základe Vášho dopytu našich služieb prostredníctvom formulára Vás oslovíme, aby sme prípadnú zmluvu dohodli. V prípade,  že zmluva uzavretá nebude, Vaše údaje budú uchované maximálne po dobu jedného mesiaca od momentu odmietnutia spolupráce.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na účely uvedené v tomto dokumente a nižšie môže WOOD & Company poskytnúť Vaše osobné údaje týmto tretím stranám:

 • subjektom a orgánom, ktorým sme povinní alebo oprávnení poskytovať osobné údaje s cieľom dosiahnuť vyššie uvedené ciele a splniť povinnosti stanovené zákonom;
 • spoločnostiam alebo osobám, s ktorými spoločnosť WOOD & Company uzavrela dohody o spolupráci týkajúce sa zverejnenia vykonávania určitých činností („spracovateľ údajov“), vrátane subjektov, s ktorými spoločnosť WOOD & Company uzavrela zmluvu o likvidácií údajov. Takéto subjekty budú povinné na základe dohôd, ktoré uzavreli so spoločnosťou WOOD & Company, uplatňovať príslušné zabezpečenie, ako aj technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov a ich spracovanie výlučne v súlade s pokynmi spoločnosti WOOD & Company;
 • dcérskym a pridruženým spoločnostiam spoločnosti WOOD & Company.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM KRAJINÁM

Pri poskytovaní osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) do Spojených štátov alebo inej tretej krajiny, kde ochrana osobných údajov nie je zo strany Európskej komisie považovaná za dostatočnú, použijeme pri cezhraničnom poskytovaní osobných údajov štandardné zmluvné ustanovenia schválené Európskou komisiou a ďalšie zodpovedajúce riešenie, ako to vyžaduje alebo umožňuje článok 46 a 49 GDPR.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú uchovávané spoločnosťou WOOD & Company a/alebo spracovateľmi po dobu, ktorá je nevyhnutná na účely uvedené v bode 3 tejto dokumentácie, na účely požadované v súlade s ustanoveniami všeobecne uplatniteľného práva a na účely ochrany práv WOOD & Company.

 

Obdobie uchovávania osobných údajov na konkrétne účely je uvedené nižšie:

 • pri plnení zmlúv bude doba skladovania 10 rokov od ukončenia zmluvy;
 • v prípade komunikácie a vykonania opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy sa obdobie skladovania dokončí uzatvorením zmluvy alebo ak sa zmluva neskončí s konečnou platnosťou, bude to dva roky od ukončenia komunikácie alebo opatrení;
 • na evidenciu transakcií vyplývajúcich zo zmlúv a požiadaviek bude doba uloženia 10 rokov od
 • uzatvorenia zmluvy alebo od vykonania požiadavky;
 • pri marketingových činnostiach v súvislosti so službami poskytovanými spoločnosťou WOOD & Company, najmä pri ponuke produktov alebo služieb, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám, bude doba skladovania tri roky od ukončenia právneho vzťahu, na základe ktorého vykonávame marketingové aktivity;
 • za účelom prijatia, kontroly a odpovedí na Vaše sťažností týkajúce sa aktivít spoločnosti WOOD &
 • Company bude doba na uchovávanie 10 rokov od prijatia sťažnosti;
 • pri plnení povinností uložených správcom údajov podľa všeobecne uplatniteľných právnych
 • predpisov bude doba uchovávania v súlade s týmito právnymi predpismi;
 • pri zdieľaní Vašich osobných údajov v rámci spoločnosti WOOD & Company na interné administratívne účely v súlade so zásadou nevyhnutných znalostí, ktorá nám umožní primerane reagovať na Vaše požiadavky a vyhnúť sa zbytočným prekrývajúcim sa činnostiam, bude doba uchovávania závisieť od primárneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte v závislosti od dôvodu, z ktorého Vaše osobné údaje spracovávame, nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom: subjekty údajov sú oprávnené získať od WOOD & Company potvrdenie o tom, či sa osobné údaje tejto osoby spracúvajú, a ak áno, sú oprávnené získať prístup k nim. WOOD & Company Vám na požiadanie poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. WOOD & Company môže vyberať poplatok v primeranej výške, ktorý vyplýva z administratívnych nákladov za všetky ďalšie kópie, ktoré požadujete.
 • Právo na opravu Vašich osobných údajov: máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré sú nesprávne. V závislosti od účelu spracovania máte právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov vrátane predloženia dodatočného vyhlásenia.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov („právo byť zabudnutý“): máte právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak nastanú okolnosti stanovené zákonom a spoločnosť WOOD & Company je povinná takéto osobné údaje bez oneskorenia vymazať.
 • Právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov: v takom prípade spoločnosť WOOD & Company na Vašu žiadosť uvedie, že tieto údaje môžu byť spracované iba na určené účely.
 • Právo na prenosnosť údajov: za určitých okolností máte právo dostávať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, ktorý bol poskytnutý spoločnosti WOOD & Company a ste oprávnení tieto osobné údaje zaslať ďalší subjektom bez zasahovania spoločnosti WOOD & Company.
 • Právo namietať proti ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov: za určitých okolností máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie a spoločnosť WOOD & Company môže byť povinná zastaviť spracovanie osobných údajov.
 • Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ak spracovanie údajov porušuje ustanovenia GDPR.
 • Právo na odvolanie súhlasu: ak je určité spracovanie založené na Vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom, ako bol daný alebo prostredníctvom e-mailovej adresy nášho dátového správcu pre ochranu údajov uvedeného v bode 10 tejto dokumentácie.

 

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu pochádzať od: i) Vás alebo Vášho štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenca (v prípade ak ste nám predložili plnú moc); ii) podnikateľského subjektu, ktorého ste zástupcom alebo skutočným vlastníkom; iii) zmluvnej strany dohody uzatvorenej so spoločnosťou WOOD & Company; a / alebo iv) zo všeobecne dostupných zdrojov; najmä z rôznych databáz a registrov.

POŽIADAVKA NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti WOOD & Company potrebujeme Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby alebo splniť povinnosti uvedené v bode 3 tejto dokumentácie.

RÔZNE

Radi by sme Vás informovali, že spoločnosť WOOD & Company môže túto dokumentáciu pravidelne aktualizovať v súlade s platnými zákonmi (napr. ak implementujeme nové systémy alebo procesy, ktoré súvisia s využívaním osobných údajov), a v takom prípade Vás budeme o vykonaných zmenách informovať.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov alebo uplatnenia Vašich práv na súkromie, kontaktujte nášho správcu pre ochranu údajov prostredníctvom e-mailovej adresy: