Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Médiá o nás

Monolitický kombinovaný stenový systém so stĺpovým skeletom budovy BBC 1 Plus

12.11.2012 | Stavebné materiály

Jedným z mála
stavebných objektov na Slovensku, ktorý vlastní certifikát LEED na úrovni
Silver, a teda spĺňa štandardy zeleného - trvalo udržateľného stavebníctva, je
administratívna budova Bratislava
Business Center 1 Plus
. Ide o stavebný objekt, ktorý nadviazal na už
existujúcu budovu Bratislava Business Center 1.

Investor: BA
Business center, a. s. Generálny projektant: Bogár Králik Urban, ateliér
architektúry a designu, Bratislava Zhotovovateľ: Bilfinger Berger
Baugesellschaft m. b. H, organizačná zložka Termín realizácie: december 2010 až
september 2012 Pôdorysný rozmer: približne 105,2 x 64,5 m Nosná konštrukcia:
monolitický kombinovaný skelet tvoria stĺpy a priečne stužujúce steny Manažér
projektu: Ing. Peter Uherko, Bilfinger Berger Baugesellschaft m. b. H,
organizačná zložka Stavbyvedúci: Ing. Adrian Sabo, Bilfinger Berger
Baugesellschaft m. b. H, organizačná zložka

Pôvodný areál Bratislava Business Center 1 pozostával
z dvoch samostatných objektov oddelených vnútroareálovou komunikáciou a bol
doplnený priemyselnou halou upravenou na účely parkovania. Súčasťou tohto
areálu bola aj spevnená plocha na parkovanie. Nová budova BBC 1 Plus je situovaná na mieste parkoviska a priemyselnej haly,
ako aj pôvodného bloku D, ktoré sa na základe vydaného povolenia na odstránenie
stavby asanovali.

Architektonické,
funkčné a dispozičné riešenie

Najvýraznejšie
zmeny stavby súviseli so zmenou komunikačných jadier. V hlavnej budove sa
museli upraviť dispozície jednotlivých podlaží. Architektonické riešenie
determinovala zložitá konfigurácia stavebnej substancie v najbližšom okolí,
ktorá bola v danom čase v dynamickom vývoji. Bolo nevyhnutné vyriešiť napojenie
na existujúci areál Bratislava Business
Center 1
, riešiť koexistenciu s budovou Všeobecnej zdravotnej poisťovne a
polyfunkčným komplexom Trinity na južnom okraji pozemku. Budova sa člení na
štvorpodlažnú podnož s garážovou časťou a výraznú hmotu administratívnej budovy
postavenú na podnož ortogonálne tak, aby vytvárala priestorový akcent od
príjazdu z Prievozskej ulice. Štvorpodlažná podnož má do Jarabinkovej ulice celozasklenú
fasádu. Na nej je s vyľahčujúcim odsadením uložená hlavná časť administratívnej
budovy. Táto je konzolovito predsadená pred podnož a je vyľahčená členením na
dve tenšie subhmoty s odlišným stvárnením. Na juh je orientovaná fasáda s
pásovými oknami vsadenými do budovy s kontaktným omietkovým systémom. Pohľadovo
exponované strechy sú riešené čiastočne ako vegetačné, v kontakte s
administratívnymi priestormi, aj ako pochôdzne.

Funkcia a tvar
budovy

Ide o
administratívnu budovu s nepravidelným pôdorysným tvarom. Pôdorysné rozmery sú
približne 105,2 x 64,5 m. Medzi osami 2,4 x c, L má budova jedenásť nadzemných
podlaží, medzi osami (1,2; 8,5) x a, c štyri nadzemné podlažia. V ostatných
častiach má budova tri nadzemné podlažia. Budova má v celom pôdorysnom rozsahu
jedno suterénne poschodie. V suteréne, na 1. a 2. NP sú situované predovšetkým
parkovacie miesta, sklady a technické zázemie budovy. Zvyšok tvoria kancelárske
priestory.

Dispozícia

Koncepcia
dispozície vychádza z potreby racionálneho usporiadania všetkých častí
potrebných na prevádzku budovy. V podnoži budovy je preto umiestnená parkovacia
garáž v piatich úrovniach. Do Jarabinkovej ulice je umiestnená nárazníková zóna
administratívnej časti, ktorá vytvára filter medzi parkovacími garážami a samotnou
ulicou. Vstup do administratívnej a garážovej časti je z Jarabinkovej ulice a
Plynárenskej ulice. Vstupná hala má racionálne plošné usporiadanie s napojením
na hlavné komunikačné jadrá, kde sú umiestnené výťahy, ktoré slúžia na obsluhu
pracovníkov v administratívnej časti. Obidve komunikačné jadrá a pôvodná pasáž
sú prepojené spoločnou komunikáciou. Prístup do parkovacej garáže je cez
oddelený filter, aby sa tak zabránilo miešaniu prevádzky administratívnej a
garážovej časti. V garážovej časti sa nachádzajú aj samostatné výťahy, ktoré
premávajú medzi prvým podzemným podlažím až tretím nadzemným podlažím. Na
východ z garáže slúžia čiastočne oddelené komunikácie, únikové schodiská a
výťahy pri hlavnom komunikačnom jadre. Dve identické komunikačné jadrá prechádzajú
všetkými podlažiami a obsahujú únikové schodisko s požiarnou predsienkou a tri
osobné výťahy, z ktorých jeden má väčšie rozmery kabíny a nosnosť. Od prvého
podzemného podlažia po tretie parkovacie poschodie sa k hlavným komunikačným
jadrám pridáva samostatné schodisko a dvojica osobných výťahov, ktoré obsluhujú
výhradne parkovacie garáže a cez vstupnú halu sú prepojené s budovou tak, aby
sa zamedzilo neautorizovanému vstupu do administratívnej časti budovy.
Administratívne priestory určené na prenájom sa nachádzajú na druhom a treťom
podlaží v uličnej časti, na štvrtom podlaží sa rozvíjajú na ploche podnože. Na
ostatných podlažiach je celá plocha určená na prenájom. Usporiadanie
komunikačných jadier, nosnej konštrukcie a obslužných priestorov je rozvrhnuté
tak, aby bolo možné tieto priestory čo najvoľnejšie členiť na prenajímateľné
jednotky. Každá z nich má možnosť samostatného vstupu od výťahovej haly,
možnosť umiestnenia hygienického jadra a obslužných priestorov. Efektívne
využitie pôdorysu umožňuje aj asymetrické umiestnenie komunikačného jadra.
Desiate a jedenáste poschodie ustupujú do vnútra konštrukcie, a to z dôvodu
dodržania svetlotechnických podmienok s ohľadom na susediace budovy. Na týchto
podlažiach sa rovnako nachádzajú administratívne priestory na prenájom. Na
jednotlivých podlažiach je vytvorená servisná zóna v strede dispozície. Tu sa
predpokladá úprava priestorov podľa konkrétnych požiadaviek užívateľov.
Technické priestory sú umiestnené v suteréne budovy a časť sa nachádza v kontakte
s parkovacou garážou na Plynárenskej ulici. Všetky tieto priestory sú
umiestnené tak, aby nerušili prevádzku v samotnej budove, ako aj okolia.

Základová
konštrukcia

Inžinierskogeologický
prieskum preukázal nerovnorodé podložie s masívnymi povrchovými vrstvami
navážok a nerovnorodými vlastnosťami zemín. Hladina podzemnej vody sa nachádza
nad základovou škárou. Zaťaženie pôsobiace zo stavebného objektu je vzhľadom na
jeho priestorovú členitosť značne nerovnomerné. Na základe týchto skutočností
sa objekt založil na základovej doske s hrúbkou 500 mm, lokálne ako prevencia
proti pretlačeniu dosahuje doska hrúbku 1 400 mm. Základová škára sa nachádza v
niekoľkých úrovniach v rozpätí od -6,78 m až po -3,40 m. Vodonepriepustnosť
spodnej stavby sa zabezpečila realizáciou obvodových konštrukcií (obvodové
steny a základová doska) z vodostavebného betónu s prímesou Xypex Admix
C-1000NF. Vodonepriepustné sú aj pracovné škáry.

Nosná
konštrukcia

Nosná
konštrukcia spodnej stavby je riešená ako monolitický kombinovaný stenový
systém so stĺpovým skeletom. Ide o priestorovú doskostenovú konštrukciu s
vnútornými lokálnymi podperami vo forme stĺpov a stien komunikačných jadier a
obvodovými stenami. Konštrukcia sa navrhla tak, aby odolala zemnému tlaku,
tlaku podzemnej vody a spoľahlivo preniesla účinky zaťaženia do základovej
pôdy. Stropné dosky garážových parkovacích miest sa nenavrhli ako
vodonepriepustné. Preto sa ich povrch musel chrániť vodotesnou stierkou, ktorá
bráni prenikaniu vody do betónu. Stropné dosky majú hrúbku 280 mm a sú
vyľahčené pomocou tvaroviek na báze recyklovaného plastu. Celý stavebný objekt
je rozdelený na dva dilatačné celky - v suterénoch tomuto členeniu zodpovedá
zmrašťovací pruh. Zmrašťovacie pruhy sa betónovali po troch mesiacoch po
betonáži priľahlých konštrukcií. Dilatačné škáry medzi jednotlivými dilatačnými
celkami sa vyplnili doskami na báze penového polystyrénu s hrúbkou 30 mm.
Vertikálnemu pohybu stropných dosiek bránia kĺzne tŕne Frank.

Vodorovné
konštrukcie

Vodorovné
nosné konštrukcie stavebného objektu tvoria železobetónové monolitické
bezprievlakové obojsmerne nosné dosky s vyľahčenými tvarovkami na báze
recyklovaného plastu. Ide o vzduchovými kavernami vyľahčenú stropnú dosku,
pričom kaverny vytváraju plastové tvarovky UBOOT s výškou 180 mm a s rozmermi
600 x 600 mm. Tie sa kladú priamo na debnenie, na štyri nožičky hore dnom.
Výstuž je rozdelená do troch kategórií - spodná s hrúbkou 10 mm, horná s
hrúbkou 10 mm a priestorová výstuž (Trigon) s hrúbkou 6 mm. Výstužou sa vytvára
sieť nosníkov medzi kavernami. Po obvode dosky sa nachádza lemovacia výstuž s
hrúbkou 14 až 16 mm, tá prenáša napätie a vytvára vzájomné previazanie stropov
a stien. Betonáž sa realizovala v dvoch etapách. V prvej etape sa lial
samonivelizačný betón s riedkou konzistenciou tak, aby podtiekol pod tvarovky a
uzavrela sa tak spodná časť kaverny. V druhej etape sa po miernom zavednutí
samonivelizačného betónu ukladal betón C 35/37. Hrúbky dosiek sa líšia podľa
zaťaženia. Stropné dosky, pojazdné osobnými autami v priestoroch garáží, majú
hrúbku 280 mm. Rovnakú hrúbku 280 mm majú stropy v administratívnej časti a
stropy nad 2. NP a 3. NP, nad ktorými sa realizovala vegetačná strecha s
hrúbkou 300 mm. Osobitým prípadom je stropná doska nad 1. PP v oblasti, ktorá
je pojazdná pre ťažké hasiace vozidlá a na ktorej je uložený ťažký strešný
plášť s vrstvou zeminy s objemovou hmotnosťou 1 800 kg/m3. Hrúbka tejto
stropnej dosky je 500 mm. V garážovej časti sa realizovali šikmé železobetónové
dosky - rampy, ktoré zabezpečujú prepojenie medzi jednotlivými podlažiami
garážových státí. Na betonáž šikmých plôch rámp sa použilo jednostranné
systémové debnenie. Strešné atiky sú staticky spriahnuté so stropnou doskou a
plnia aj funkciu obrátených nosníkov. Stropné dosky sú na niektorých miestach
perforované otvormi inštalačných jadier a šácht, respektíve jednotlivými
otvormi na vedenie potrubných a káblových rozvodov. Všetky prierazy v stropných
doskách sa museli medzi dvomi požiarnymi úsekmi po zrealizovaní potrubí
dobetónovať, respektíve inak požiarne utesniť. Dobetónovanie prierazov ako
jedna z alternatív protipožiarneho utesnenia sa zrealizovalo tak, aby bol možný
dilatačný posun potrubí. Všetky preklady nad otvormi v obvodových a nosných
stenách sú monolitické železobetónové. Železobetónové stropné dosky tvoriace
strop nad exteriérovým prostredím sa z exteriérovej strany zateplili
tepelnoizolačnými doskami na báze minerálnej vlny (vrátane vyčnievajúcich
železobetónových konštrukcií). Použil sa prevetrávaný tepelnoizolačný systém s
hrúbkou tepelnej izolácie 200 mm. Na zateplenie plochých striech so strešným
plášťom s opačným poradím vrstiev sa použili nenasiakavé tepelnoizolačné dosky
na báze extrudovaného polystyrénu s hrúbkou 120 a 180 mm. Stienky atík sú
zateplené doskami z extrudovaného polystyrénu s hrúbkou 50 mm a na nižších
atikách na hornej vodorovnej strane tepelnoizolačnými doskami na báze
extrudovaného polystyrénu s hrúbkou 30 mm. Izolačné dosky sú k atike pritlačené
pri spodnej hrane tepelnou izoláciou strešného plášťa, horná hrana je kotvená
oceľovou pozinkovanou príponkou pod oplechovaním atiky. Časť stropných dosiek
1. suterénu, ktoré vystupujú mimo pôdorys prízemia, je zateplená nenasiakavými
tepelnoizolačnými doskami na báze extrudovaného polystyrénu s hrúbkou 50 a 100
mm. Na zateplenie strešnej konštrukcie suterénu pod podjazdom z Jarabinkovej
ulice do dvora sa vzhľadom na možný pohyb ťažkej hasičskej techniky použili
tepelnoizolačné dosky na báze penového skla Foamglas F s hrúbkou 160 mm.

Zvislé nosné
konštrukcie

Vertikálny
nosný systém tvorí železobetónový skelet pozostávajúci z obdĺžnikových a
kruhových stĺpov s priemerom 600 mm a obvodové a vnútorné nosné steny
kombinované so stužujúcimi komunikačnými jadrami vo vnútri budovy. Na betonáž
stĺpov sa použil betón C 30/37. Steny sa realizovali z betónu C 25/30. Betón sa
ukladal do bežného systémového debnenia. Krycia vrstva výstuže bola 20 až 25
mm. Jadrá sú priebežné od základovej dosky po najvrchnejšiu stropnú dosku
budovy. Vodorovné účinky zaťaženia okrem jadier prenášajú aj stužujúce steny.
Usporiadanie nosných stien budov je v priečnom aj pozdĺžnom smere. Vertikálne
nosné konštrukcie - železobetónové steny - zabezpečujú zároveň horizontálne
stuženie budov a prenos vodorovných síl od pôsobenia vetra prípadne od
seizmického zaťaženia do základových konštrukcií. Viaceré nosné steny menia s
výškou svoju hrúbku. Obvodové steny podzemného podlažia majú hrúbku 400,
respektíve 800 mm a sú navrhnuté z vodostavebného betónu (všetky prierazy
potrubných a káblových vedení cez obvodové steny budovy, ktoré sú z
vodostavebného betónu a plnia hydroizolačnú funkciu, sa museli dôkladne
vodotesne utesniť). Na vodotesné priechody potrubí cez obvodové steny sa použil
systém Permur od spoločnosti Frank. Pred betonážou sa do debnenia s montážnou
pomôckou vložili priechodové PFR-Permur vláknocementové rúry s požadovaným
rozmerom prestupujúcich telies. Nadzemnú časť zvislého obvodového plášťa budovy
tvoria monolitické železobetónové steny s hrúbkou 200 a 300 mm. Obvodové steny
výťahovej šachty sú monolitické, železobetónové s hrúbkou 200 mm. Vnútorné
steny, ktoré oddeľujú jednotlivé výťahové šachty, majú hrúbku 150 mm.

Fasádne
konštrukcie

Časť fasády vo
dvore je navrhnutá ako fasádny systém s priznaným vertikálnym členením
fasádnymi lištami. Tieto roštové hliníkové konštrukcie sú s prerušeným tepelným
mostom bez požiarnej odolnosti, materiálová skupina 2.1, pohľadová šírka 50 mm.
Fasádna konštrukcia je predsadená pred nosný systém a kotvená do
železobetónových dosiek a prekladov. Fasádne zasklené steny 1. NP sa
realizovali z hliníkového fasádneho stĺpikovo-priečnikového systému s nosnými
prvkami s prerušeným tepelným mostom a zasklením bezpečnostným izolačným
dvojsklom, respektíve emailovaným kaleným jednoduchým zasklením s tepelnou
izoláciou z interiérovej strany. Súčasťou zasklených stien sú nadsvetlíky so
sklopnými krídlami, otváravo-sklopné okenné krídla a otváravé dverné krídla
(pri vstupe do verejných priestorov so samozatváračom). Nadsvetlíky sú s
pákovým ovládaním sklápania, dvere majú bezpečnostný zámok s cylindrickou
bezpečnostnou vložkou a bezpečnostné kovanie s valčekovou strelkou. Vstupné
exteriérové dvere majú elektrické ovládanie otvárania elektrickým
audiovrátnikom. Hlavný vstup do budovy zabezpečujú turniketové dvere s
mechanickým ručným posunom. Všetky prvky fasády sú povrchovo upravené prírodným
eloxom. Časť fasády má požiarny náter. Všetky plné časti fasád (murované aj
železobetónové) sú z exteriérovej strany celoplošne zateplené prevetrávaným
sendvičovým systémom. Tepelnoizolačné dosky na báze minerálnej vlny s hrúbkou
140 mm sú chránené proti podfúknutiu a vyprašovaniu poistnou hydroizoláciou
Tyvek Soft Antireflex. Tepelnoizolačné dosky obvodových stien na báze
minerálnej vlny sa museli v rozsahu 300 mm nad takzvanými mokrými plochami (terasy,
upravený terén...) nahradiť nenasiakavou doskovou tepelnou izoláciou na báze
extrudovaného polystyrénu v rovnakej hrúbke. Obvodové železobetónové podzemné
steny budovy v priestoroch garáží sa po obvode zateplili na výšku 1 000 mm od
hornej hrany stropnej dosky (rozmer tepelnoizolačnej dosky) nenasiakavými
tepelnoizolačnými doskami na báze extrudovaného polystyrénu Styrofoam Roofmate
SL-A s hrúbkou 80 mm a ďalších 1 000 mm od spodnej hrany horného zateplenia
nenasiakavými tepelnoizolačnými doskami na báze extrudovaného polystyrénu
Styrofoam Roofmate SL-A s hrúbkou 50 mm. Obvodové steny suterénnych priestorov
skladov a technických miestností sú zateplené vo výške v rozpätí od 1,0 m do
3,0 m tepelnoizolačnými doskami na báze extrudovaného polystyrénu s hrúbkou 50
mm (zateplenie je navrhnuté iba v styku so zeminou, nie v styku s inými
podzemnými objektmi). Tepelnoizolačné dosky sa na železobetónové steny s
lokálnou hydroizoláciou na báze bitúmenových pásov nalepili studeným asfaltom.
Izolačné dosky zároveň tvoria aj jej ochranu proti poškodeniu.

Záver

Výstavbou
objektu Bratislava Business Centra 1
Plus
sa uzavrel stavebný vývoj pozemku ohraničeného zo severnej strany
budovou Všeobecnej zdravotnej poisťovne a z južnej strany priemyselnou halou,
ktorá je súčasťou polyfunkčného komplexu Trinity. Areál Bratislava Business Centra 1 Plus sa tak nachádza na pozemku
ohraničenom Prievozskou, Plynárenskou a Jarabinkovou ulicou. Prístup do novej
časti Business Centra je z Jarabinkovej ulice, kde je situovaný hlavný vchod do
budovy a vjazd do parkovacej garáže. Kompozícia podnože s garážami a priečne
uloženej členenej hmoty administratívnej časti s konzolovým vysunutím vytvára
hmotové uzavretie celku Bratislava
Business Centra 1
a zároveň výraznú dominantu z Prievozskej ulice.

TEXT: Ing.
Peter Uherko, Ing. Adrian Sabo

FOTO:
Bilfinger Berger Baugesellschaft Ing. Peter Uherko je vedúcim organizačnej
zložky Bilfinger Berger Baugesellschaft m. b. H, organizačná zložka. Ing.
Adrian Sabo pôsobil ako stavbyvedúci pri realizácii Bratislava Business Center
1 Plus za spoločnosť Bilfinger Berger Baugesellschaft m. b. H, organizačná
zložka.

Betonáž hornej
vrstvy stropnej dosky - predpripravená výstuž stĺpov

Uloženie
tvaroviek - okolo stĺpov je vynechaný priestor na vytvorenie hlavice s doplnenou
šmykovou výstužou ponad stĺp. Rozmery hlavice sú približne 3 x 3 m.

Výstuž
stropnej dosky - uložené plastové tvarovky sú predpripravené na betonáž. Vpredu
vidieť uzavretie stropnej dosky lemovacou výstužou v tvare U, slúži aj na
kotvenie Frank tŕňov.

Skúšobná
betonáž stropu. Skúšobný panel sa po siedmich dňoch rozrezal a skontrolovalo sa
krytie a kaverny.

Výstavba 3. NP
- 16. augusta 2011. V strednej časti vidieť šikmé plošiny - rampy garážového
domu.

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB