Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Médiá o nás

Energeticky efektívne biznis centrum

22.03.2011 | ASB

Projekt rakúskeho investora a developera CA Immo, ktorému dal tvár architektonický ateliér Bogár Králik Urban, má vcelku dlhú a zaujímavú históriu. Výkopové práce na administratívnej budove BBC1 Plus sa začali realizovať pribliţne osem rokov po prvých úvahách o investícii. Projekt je výnimočný najmä energetickou efektívnosťou - uchádza sa o LED certifikát. Ak ho získa, BBC1 Plus bude prvým vlastníkom takéhoto certifikátu na Slovensku.

Náročná konfigurácia pozemku

Budúce administratívne centrum sa bude nachádzať medzi ulicami Plynárenská a Jarabinková, pričom pozemok a jeho okolie do veľkej miery determinovali hmotové a dispozičné riešenie, aj samotnú architektúru. „Hlavným obmedzením bola veľmi zloţitá konfigurácia pozemku, keďţe v susedstve sa nachádza uţ realizovaná budova BBC1, na ktorú bude nový objekt napojený. Ďalším susedom je bývalý objekt Zdravotnej poisťovne a počas vývoja nášho projektu v oblasti pribudla ďalšia investícia - polyfunkčný objekt Trinity.

Naša úloha bola vcelku neľahká - na relatívne malom pozemku s veľmi zloţitou konfiguráciou budov, ktoré majú ambíciu ďalšieho rozvoja, sme mali navrhnúť novú entitu tak, aby skladačka fungovala," konštatuje architekt Ľudovít Urban.

Určujúce faktory

Okrem pozemku a okolitej výstavby však k súčasnej podobe projektu prispela aj príroda. Architekti mali úmysel umiestniť parkovanie štandardne do suterénu, v tejto oblasti to však bolo komplikované - prekáţkou bola spodná voda. „Investor však našťastie nechcel bojovať s prírodou, rozhodli sme sa preto vyriešiť parkovanie inak. Podzemné podlaţie je len jedno a parkuje sa v štyroch nadzemných. Bol to moţno najzloţitejší bod projektu - bolo treba nájsť rozumné riešenie, pričom situáciu komplikovala zloţitá geometrická konfigurácia podstavy domu. Ale bolo to zároveň aj veľmi zaujímavé - také riešenie hlavolamu," dodáva architekt. Základom je flexibilita

Základom interiérového riešenia stavby je flexibilita. Priestory boli určené na prenájom viacerým uţívateľom - bolo preto dôleţité navrhnúť podlaţia tak, aby sa tam mohol usídliť rovnako pohodlne jeden, ale aj viacero nájomníkov. „Zvolili sme jednoduchý tvar budovy a vnútorné riešenie s dvoma komunikačnými jadrami. To nám umoţňuje prispôsobiť priestor jednotlivých podlaţí tak pre jedného, ako aj pre ôsmich nájomníkov," konkretizuje architekt Urban.

Energetická efektívnosť prioritou

S delením priestorov súvisí aj zaujímavosť - kaţdý nájomný priestor má samostatne merateľnú spotrebu energií. Nájomníci, ktorí budú šetriť vodou a elektrinou, budú naozaj platiť menej - čo ich môţe motivovať.

Tento faktor súvisí aj s celkovou snahou zníţiť nároky budovy na energie na minimum, pretoţe investor aj architekti sa snaţia o získanie LED certifikátu pre budovu. Ak sa to podarí, BBC1 Plus bude prvou budovou s takýmto certifikátom na Slovensku. Pôvodne mali architekti ešte prepracovanejší plán energetickej úspory - ako zdroj chladenia a čiastočne aj vykurovania sa mali vyuţiť vodné studne. „Tento koncept nám uţ dokonca schválili aj úrady, museli sme však od neho upustiť. Túto oblasť čaká rozvoj a ďalšia výstavba by mohla zmeniť situáciu so spodnou vodou. Mohlo by sa stať, ţe by sme všetko prispôsobili vodným studniam ktoré by neskôr nemuseli dosahovať poţadované parametre. A to by bol problém," vysvetľuje architekt Urban a dodáva, ţe aj pri vyuţívaní klasického zdroja tepla a chladu sa dá ušetriť, napríklad efektívnym systémom chladiacich stropov. K zelenému efektu prispejú aj vegetačné strechy. Súčasťou projektu je tieţ vybudovanie aleje.

„Zvedavý pán"

Projekt sa architektúrou musel podriaďovať svojmu okoliu aj kvôli svetlotechnike (odskok dvoch najvyšších podlaţí), ale napríklad aj celkovým výrazom. „Projekt Trinity má výškový akcent a je v popredí. Nechceli sme sa prekrikovať, preto sme z tejto strany zvolili úlohu neutrálneho pozadia," konštatuje architekt. „Jarabinková ulica bude v budúcnosti prepájať Prievozskú ulicu s nábreţím.

Vybudovaním kriţovatky s Prievozskou ulicou, ktorá bude umoţňovať prístup z oboch smerov z hlavného ťahu získa Jarabinková ulica na váhe v rámci tejto urbanistickej zóny. Tento signál sme prebrali aj do architektonického riešenia samotného objektu BBC1 Plus a síce sme budovu vyklonili do Jarabinkovej ulice. Tým sme dosiahli akcent, veţa tak pripomína vykúkajúceho zvedavého pána," hovorí architekt Urban.

Energy efficient business centre

The project by the Austrian investor and developer CA Immo Group, which was given shape by the Bogár Králik Urban architect studio, has a long and interesting history indeed. The excavation work for the BBC1 Plus administration building was actually begun a full eight years after the decision to build was adopted. Another exceptionality of the undertaking is its energy efficiency, for which it has applied for a LED certificate. If BBC1 Plus receives it, this will mark the first awarding of such certification in Slovakia.

BBC1 Plus

 • Miesto / Location: Bratislava, Plynárenská a Jarabinková ulica
 • Developer / Investor: CA Immo Group
 • Generálny dodávateľ / General contractor: Bilfinger Berger
 • Financujúca banka / Financing Bank: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien
 • Architekt / Architect: Bogár Králik Urban
 • Celková úţitková plocha / Total effective area: 15 900 m2
 • Kancelárske priestory / Office area: 14 617 m2
 • Skladovacie priestory / Storage area: 798 m2
 • Obchodné priestory / Retail area: 441 m2
 • Počet parkovacích miest / Parking area: 312 parkovacích miest / parking lots
 • Začiatok výstavby / Beginning of construction: január 2011
 • Ukončenie výstavby / Completion of construction: august 2012
 • Celkové investície / Total Investments costs: 32 miliónov eur
 • Podlažia / Floors: 1 podzemné / underground, 13 nadzemných / upper floors
 • Foto autor| Vizualizácie a nákresy: Ateliér Bogár Králik Urban a EDU

Pripojené súbory

11_ca-immo_asb_2011_03.pdf
© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB