Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Tlačové správy

Nie všetky smeti patria do komunálneho odpadu

26.11.2014

K SEPAROVANIU ODPADU PRISPIEVAJÚ AJ FIRMY

Žiť v symbióze s prírodou možno aj v modernom svete. Jedným zo spôsobov ako šetriť prírodu a chrániť životné prostredie je aj separovanie odpadu na pracovisku.

 

BRATISLAVA 26. november 2014 – Z údajov vyhodnotenia miery triedenia odpadu organizácie ENVI-PAK vyplýva, že v roku 2013 vzrástlo množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu a množstvo separovaného odpadu naopak v porovnaní s rokom 2012 kleslo. Podľa analýzy organizácie vyprodukoval každý obyvateľ Slovenska v roku 2013 priemerne o 6 kg komunálneho odpadu viac, ako tomu bolo v roku 2012. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť záujem o separovanie a recykláciu odpadu je umiestnenie zberných nádob aj v rámci pracovísk.

Separovanie odpadu je nielen ekologické, ale zároveň aj ekonomické. Z nepotrebných starých vecí sa dajú vyrobiť nové, ktoré sú nielen šetrné k životnému prostrediu, ale zároveň je možné ich vyrobiť pri nižších nákladoch. Pri odhadzovaní smetí však ľudia často nemyslia na to, že z odpadkov možno aj vyťažiť a bez prílišného uvažovania vyhadzujú všetok odpad do nádob s komunálnym odpadom.

Najčastejšie triedenými surovinami sú papier, plast a sklo, čo je podporené aj vysokým počtom zberných nádob určených práve na tieto materiály. Pre zvýšenie záujmu o separovanie odpadu je potrebná edukácia a priestor na vzbudenie pozitívneho prístupu u ľudí.

V dnešnej modernej spoločnosti už aj firmy umožňujú separovať odpad svojím zamestnancom, čím zvyšujú povedomie o potrebe šetrnosti voči životnému prostrediu.

Budova BBC 1 Plus je vybavená zbernými nádobami na separovaný odpad, konkrétne nádobami na papier, sklo, plasty, kovy a komunálny odpad. Nakoľko ide o certifikovanú zelenú kancelársku budovu, je povinnosť triedenia odpadu nájomcami zapracovaná priamo do domového poriadku,“ uviedol leasingový riaditeľ BBC 1 Plus Radovan Mihálek.

Umiestnenie zberných nádob na pracovisku je taktiež veľmi jednoduchý spôsob ako motivovať zamestnancov k separácii odpadu a poukázať na jeho dôležitosť.

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB