Slovensky   English  
Home for your business

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ak máte záujem o prenájom kancelárie, prípadne iné otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.
Povinné
Povinné
Nepovinné
Povinné
Nepovinné
Povinné

BBC 1 Plus | Tlačové správy

CA IMMO: KONSOLIDÁCIA EUROPOLISU A ÚSPEŠNÝ PREDAJ VIEDLI K VÝRAZNÉMU NÁRASTU PRÍJMOV

26.04.2012

Viedeň/Bratislava, 26. apríl 2012 – Spoločnosť CA Immobilien Anlagen AG (CA Immo) si dovoľuje oznámiť výkaz finančnej situácie podľa účtovnej súvahy k 31. decembru 2011.

  • zisk z prenájmu vzrástol o 62 % na úroveň 265,6 milióna eur
  • zisk z predaja nehnuteľností 52,8 milióna eur
  • prudký nárast EBITDA až o 64 % na úroveň 246,4 milióna eur
  • čistý zisk po menšinových podieloch vzrástol o 38 % na 62,6 milióna eur
  • príjmy z prevádzky po zdanení na úrovni 66,2 milióna eur (20,5 mil. eur v roku 2010)
  • čistá hodnota majetku na akciu: 19,17 eur
  • návrh na vyplatenie dividend: 0,38 eur na akciu

Kľúčové indikátory za účtovný rok 2011 vykazujú v porovnaní s minulým rokom značný nárast. Na jednej strane sa opakujúce príjmy z prenájmu posilnili vďaka zahrnutiu skupiny Europolis do konsolidovaného účtovníctva CA Immo Group na začiatku tohto roku, na druhej strane k celkovým príjmom výrazne prispel predaj z nehnuteľného majetku, a to najmä v druhej polovici roka. „Rok 2011 bol pre CA Immo dobrým rokom. Dosiahli sme naše hlavné ciele a z tohto dôvodu môžeme v súlade s plánmi našim akcionárom po prvýkrát vyplatiť dividendy,“ zhodnotil výsledky spoločnosti Dr. Bruno Ettenauer, výkonný riaditeľ CA Immo.

V porovnaní s rokom 2010 vzrástol príjem z prenájmov o 61,5 % na úroveň 265,6 miliónov eur. S ohľadom na regióny vyše polovicu hrubých príjmov tvorili príjmy vo východnej a juhovýchodnej Európe. Predaj nehnuteľností dosiahol úroveň 324,7 miliónov eur a na celkových príjmoch sa podieľal hodnotou približne 52,8 miliónov eur. Najväčšiu transakciu roku 2011 predstavoval predaj 51-percentného podielu v sieti nákupných centier Olympia Shopping Centres v Českej Republike; ďalšie tržby sa týkali vývojových projektov a nezačatých projektov plánovaných v Nemecku.

Prehodnotenie výsledku za rok 2011 predstavovalo 49,1 miliónov eur (v roku 2010 to bolo 32,1 miliónov eur). Z regionálneho hľadiska vznikol tento výsledok pozitívnym zhodnotením v Nemecku na úrovni 69,2 miliónov eur a negatívnym prehodnotením v segmente východnej a juhovýchodnej Európy (−16,7 miliónov eur) a v Rakúsku (−3,4 milióny eur). Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) výrazne vzrástol z úrovne 176,5 miliónov eur za rok 2010 na 285,0 miliónov eur za rok 2011. Finančný výsledok na úrovni –177,9 miliónov eur (–107,7 miliónov eur v roku 2010) odzrkadľoval aj dodatočné nesplatené úroky (+37,4 %) v súvislosti so skupinou Europolis, ako aj negatívny (nepeňažný) vplyv zabezpečenia proti zmenám úrokov na úrovni −22,5 miliónov eur. Zisk pred zdanením predstavoval 107,1 miliónov eur (v porovnaní s úrovňou 68,8 miliónov eur v roku 2010), pričom konsolidovaný čistý zisk po menšinových podieloch predstavoval 62,6 miliónov eur (45,4 miliónov eur v roku 2010).

Ku koncu účtovného roku 2011 bol pomer aktív k vlastnému kapitálu spoločnosti CA Immo na úrovni 31 %. Čistý dlh skupiny CA Immo predstavoval k 31. decembru 2011 hodnotu 2 854,2 miliónov eur, pričom hodnota nehnuteľného majetku predstavovala približne 5,2 miliárd eur. Hotovosť a peňažné ekvivalenty (vrátane krátkodobých cenných papierov) boli k 31. decembru 2011 na úrovni 353,8 miliónov eur (358,6 miliónov eur k 31. decembru 2010).

Tento pozitívny vývoj sa prejavil aj na príjmoch z prevádzky (FFO), ktoré vzrástli z úrovne 20,5 miliónov eur za rok 2010 na úroveň 66,2 miliónov eur za rok 2011 (vrátane tržieb z nehnuteľností, pred menšinovými podielmi, po reálnych daniach).

Na základe týchto výsledkov spoločnosť plánuje navrhnúť Všeobecnému valnému zhromaždeniu za rok 2011 po prvýkrát vyplatenie dividend na úrovni 38 centov na akciu. Zodpovedá to oznámenému cieľu na úrovni približne 2 % čistej hodnoty aktív, čo k 31. decembru 2011 predstavovalo 19,17 eur na akciu. V súlade s postupom rakúskej účtovnej legislatívnej spoločnosti plánuje CA Immo realizovať distribúciu formou spätného vyplatenia kapitálu, ktoré nepodlieha zdaneniu pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Rakúsku a ktoré majú akcie CA Immo na privátnych účtoch.

Výhľad pre rok 2012

V roku 2012 neočakáva skupina CA Immo žiadne výraznejšie zmeny všeobecných podmienok, či už na trhu prenájmov alebo v oblasti transakcií. Na základe toho očakáva mierny rast príjmov z prenájmov na úrovni približne 2 %. Straty na prenájmoch by mali v dôsledku predaja nehnuteľností dostatočne kompenzovať dodatočné tržby z prenájmov dokončených projektov. Spoločnosť plánuje realizovať transakcie predaja aktív na úrovni približne 300 až 350 miliónov eur, ktoré budú viac-menej rovnomerne rozložené medzi regiónmi východnej Európy a Nemecka. Zdroje z predajov budú využité primárne na znižovanie dlhu. Do portfólia CA Immo pribudne investícia zhruba na úrovni 300 miliónov eur, týkajúca sa najmä prebiehajúcich projektov.

Výročnú finančnú správu spoločnosti CA Immobilien Anlagen AG pre rok 2011 nájdete aj na webe spoločnosti: www.caimmo.com.

© 2022 BBC 1 Plus – VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Powered by SIMPLE WEB